jezelf ontwikkelen doe je samen
  Stichting Hilversumse Montessorischolen
Montessorischool-Zuid hoort samen met Montessorischool-Centrum tot de Stichting Hilversumse Montessorischolen (St. HMS). Beide scholen zijn een neutraal bijzondere Montessori basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Ons onderwijs heeft veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers tenzij het schoolondersteuningsplan verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.
 
     
                                      Bestuur van de stichting
De Montessorischolen Zuid en Centrum behoren tot de Stichting Hilversumse Montessorischolen (St. HMS). Het bestuur is formeel het  bevoegd gezag van de stichting, heeft als taak het vaststellen van het beleid en is werkgever van de werknemers van beide scholen. Het bestuur bestaat uit tenminste 4 leden. Bestuursleden zijn meestal ouders  van één van de scholen. Het bestuur heeft de meeste taken gemandateerd aan de directie. De directeuren zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om het  beleid van de school. De samenstelling van het bestuur staat op het ouderportaal.
Leden van het bestuur zijn te bereiken via het volgende e-mailadres: bestuur@stichting-hms.nl
 
 
  Medezeggenschapsraad
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de belangen van ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouderleden. Leden van de medezeggenschapsraad zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR vergadert volgens een vastgesteld rooster en doet verslag van de besproken thema's in de MR nieuwsbrief. Deze is (voor de ouders) terug te vinden in het ouderportaal.
De MR heeft een eigen e-mailadres voor vragen en opmerkingen: mr@mtsz.nl. Meer informatie over en van de MR staat op ons ouderportaal.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de eigen MR heeft de Stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR hebben 2 leden van school Zuid (een ouder- en een personeelslid) en 2 leden van school Centrum (een ouder- en een personeelslid) zitting.  
 
      


                  
De oudercommissie (OC)
De oudercommissie bestaat uit betrokken en enthousiaste ouders die het team ondersteunt bij allerlei activiteiten. Elk OC-lid is ook klassenouder. 
De klassenouder en de leerkracht regelen samen de klassenactiviteiten die buiten het normale lesprogramma vallen zoals: kerst, Pasen, sinterklaas, verjaardag van de juf/meester en buitenschoolse activiteiten. We zetten ons er gezamenlijk voor in dat kinderen straks met veel plezier terugkijken op een prettige schoolperiode met bijzondere momenten.